پیدا

سلام زمانم

درخواست حذف اطلاعات

باسمه تعالی سلام زمانم خورشید من تویی و بی حضور تو صبحم به خیر نمی شود . ای آفتاب من گر چهره را برون نکنی از نقاب خود صبحی دمیده نگردد به خواب من السلام علیک یا باصالح المهدی