پیدا

خوب باش و خوبی کن

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله کارهای خوب انسان را از مرگ های بد نگه می دارد صدقه پنهانی خشم خدا را پنهان می کند صله رحم عمر را زیاد می کند و هر کار نیکی صدقه است